Events in Kiel_Hinter den Kulissen

Hinter den Kulissen

nbkiel-admin Video

Jack un Björn vun „Events in Kiel“ weern bi uns to Besöök un hebbt achter uns Kulissen kiekt. Ji wüllt ok mal achter den Vörhang kieken? Denn klickt doch mal rin: …hier wat to’n Lesen: Zu Besuch bei der Niederdeutschen Bühne …oder hier wat to’n Anhören un Kieken: Hartlichen Dank Jack un Björn för düssen schöönen Bidrag!